Objašnjenje kratica u hrvatskom stupcu
Impresum
Izvornik
Suradnja i potpora
Uvodna riječ
Predgovor hrvatskomu izdanju
Predgovor češkomu izdanju
Nastanak rječnika
Što rječnik sadržava?
Specifičnosti hrvatskoga prijevoda
Objašnjenje kratica za citirane izvore
Komu je rječnik namijenjen?
Kako doći do rječnika?
Upute za korištenje rječnika
RječnikRJEČNIK
DIZAJN I PROGRAMIRANJE
NOVENA d.o.o.
Hidra
www.hidra.hr

ECU - europska novčana jedinica

EMI - Europski monetarni institut

EMS - europski monetarni sustav

EPS - europska politička suradnja

EPU - Europska platna unija

ESB - Europska središnja banka

ESSB - europski sustav središnjih banaka

EURATOM - Europska zajednica za atomsku energiju

Europol - Europski policijski ured

EZUČ - Europska zajednica za ugljen i čelik

GATT - Opći sporazum o carinama i trgovini

MMF - Međunarodni monetarni fond