Predgovor češkomu izdanju
Impresum
Izvornik
Suradnja i potpora
Uvodna riječ
Predgovor hrvatskomu izdanju
Nastanak rječnika
Što rječnik sadržava?
Specifičnosti hrvatskoga prijevoda
Objašnjenje kratica za citirane izvore
Objašnjenje kratica u hrvatskom stupcu
Komu je rječnik namijenjen?
Kako doći do rječnika?
Upute za korištenje rječnika
RječnikRJEČNIK
DIZAJN I PROGRAMIRANJE
NOVENA d.o.o.
Hidra
www.hidra.hr

Svrha je ovoga rječnika prikupljanje i ujednačivanje nazivlja pri prevođenju pravnih akata Europske unije (dalje u tekstu: PEU) u procesu približavanja češkoga zakonodavstva PEU-u.

Rječnik je specifična publikacija, neuobičajena i za našu pravnu javnost. Sadrži mnoštvo izraza (riječi) pomoću kojih su sastavljeni tekstovi primarnoga prava Europske unije, odnosno posebnoga prava Europske unije i primarnoga prava država Europske zajednice. Engleski, francuski i njemački nazivi navedeni su prema vlastitim značenjima i uneseni u izvorne tekstove bez obzira na to što bi se s općega etimološkoga gledišta na njihovu mjestu mogli naći adekvatniji nazivi. To vrijedi i za češki. Budući da predstavljaju samo zbirku riječi, izraza i fraza sadržanih u češkom prijevodu triju pravnih izvora, ni češki izrazi ponegdje nisu i ne mogu biti opći ili etimološki najprimjerenije istovrijednice relevantnih naziva u izvornim tekstovima, odnosno pravnim izrazima u odgovarajućim originalnim dokumentima. Primjerice, opći je njemački ekvivalent za englesku riječ decision, ili francusku décision (odluka, češki rozhodnutí) - die Entscheidung. Tako se ta riječ upotrebljava ograničeno (vidi npr. čl. 192, st. 1, EZ). Pretežno se umjesto nje upotrebljava riječ Beschluss (čl. 125, 106, st. 3, 88, 85, EZ i sl.), koja pak općenito znači sporazum. Za slučaj zlouporabe ovlasti (engl. misuse of powers, franc. détournement de pouvoir) njemački se koristi izrazom zlouporaba suda (Ermessensmissbrauch, vidi čl. 73, EZ). Riječi dar (engl. gift, franc. don) u njemačkom odgovara Geschenk, međutim u Ugovoru EZ-a upotrebljava se riječ Zuwendung, koja bi prije značila poboljšanje (stanja), potporu ili pružanje. U čl. 87, st. 2 sl. d, Ugovora o EZ-u pojavljuje se relativno višeznačna riječ: engleski tekst ima naziv function, francuski rôle, a njemački Aufgabe. Za češki smo prijevod odabrali riječ funkcija (funkce), koja odgovara sadržaju citiranoga teksta Ugovora. Za englesku riječ estimate (čl. 199, st. 101, EZ) u francuskom se tekstu upotrebljava état prévisionnel, a u njemačkome Haushaltungsvoranschlag. Ni u ovom slučaju nazivi nisu potpuno istovrijedni. Mogli bismo navesti još niz primjera.

Kad je riječ o odnosu engleskoga prema francuskomu i njemačkomu, namjera autora nije bila stvaranje općega pravnoga rječnika, nego usporedba odgovarajućih izraza u originalnim tekstovima PEU-a (isključujući Ugovor o EZUČ-u, čija je izvorna verzija na francuskom jeziku), bez obzira na mogućnost pronalaženja primjerenijih istovrijednica u francuskoj ili njemačkoj terminologiji; stoga engleskomu nazivu PEU-a nije pridružen pojam koji je po mišljenju autora najadekvatniji pojmu u drugom jeziku, nego onaj koji se u određenoj verziji dokumenta doista rabi. Od navedenoga se načela ipak ponegdje odstupilo: ponegdje se francuski ili njemački naziv morao prilagoditi engleskomu - barem na razini vrste riječi (npr. glagol je u engleskome zahtijevao preobliku imenice u francuskome i njemačkome) ili tvorbe od drugačije osnove u slučaju kad se riječ uopće ne uklapa u englesku verziju, što praktično onemogućuje prevođenje; u tom se slučaju naziv stavlja u zagradu, npr. absence, in the - of / in Ermangelung (dessen).

Na osnovi pragmatične pretpostavke da će se većina PEU-a prevoditi s engleskoga, za polazišni je jezik bio izabran engleski, tj. engleska verzija dokumenta, premda je
1) upravo ona, zahvaljujući povijesnim okolnostima (kasnijemu pristupanju Ujedinjene Kraljevine europskim integracijama, a EURATOM-u tek 1973. god.) - također prijevod, i 2) autorima poznata činjenica da je s pravnoga gledišta upravo engleski najneprecizniji.
Nužnost računalne obrade onemogućila je uporabu francuskoga i njemačkoga člana na početku retka (npr. abolition / suppression / Aufhebung). U njemačkom se - suprotno onima u važećoj inačici - u nekim sklopovima riječi moraju preoblikovati pridjevni nastavci (npr. absence of protection - Fehlen des Schutzes). U tome smislu rječnik računa na korisnikovo poznavanje gramatike jezika kojim se odluči koristiti.

Određene teškoće u odnosu na češko pravno nazivlje može izazvati činjenica da je PEU samostalno pravno područje koje se s češkim može homonimno, ali nikako i semantički poklapati. Za bolje razumijevanje toga problema autori upućuju na vlastiti prijevod nekih primarnih izvora PEU-a u publikaciji Smlouva o Evropské unií - Smlouva o založení Evropského společenství (Ugovor o Europskoj uniji - Ugovor o osnivanju Europske zajednice), Victoria Publishing, Praha 1994, na kojoj se temelji ovaj rječnik.

Rječnik na svim jezicima uspostavlja dvostupanjsku hijerarhiju: ključne riječi, koje navodi odmah na lijevoj strani, odvaja od derivata, tj. sintagmi i sklopova riječi, koje nadovezuje na ključne riječi. Izbor ključnih riječi izlazi iz tekstova izvornika PEU-a na engleskom jeziku.Autori


U Pragu, rujan 1995.